Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

 §1 Definicje

      Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 1. GC METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Św. Marcin 29/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie lub kupująca towar lub/i usługi u GC METAL Sp. z o.o..
 3. OWU- Ogólne Warunki Umów Sprzedaży.
 4. Strony – GC METAL Sp. z o.o. i Kupujący
 5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży przez GC METAL Sp. z o.o..

 

§2 Zasady ogólne

 1. OWU sprzedaży określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o..
 2. OWU sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez GC METAL Sp. z o.o., chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla GC METAL Sp. z o.o., chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności GC METAL Sp. z o.o. wyraził zgodę na ich obowiązywanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

 

§3 Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe GC METAL Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Ofertą GC METAL Sp. z o.o. jest pismo lub e-mail skierowany przez GC METAL Sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy (podaną nazwą przedsiębiorstwa lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem NIP, wpisanego do CRM GC METAL Sp. z o.o.) określające ilość Towaru i/lub Usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o., termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. O ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu, przedstawiona przez GC METAL Sp. z o.o. oferta będzie wiążąca dla GC METAL Sp. z o.o. przez okres 3 dni.
 3. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa w razie nie złożenia zamówienia w powyższym terminie.
 4. Przyjęcie oferty GC METAL Sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Stronami jest zawarta jeżeli GC METAL Sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym wypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z chwilą poinformowania przez GC METAL Sp. z o.o. Kupującego o odrzuceniu oferty lub z upływem 10-cio dniowego terminu.
 5. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o., GC METAL Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie przez GC METAL Sp. z o.o., oznacza iż GC METAL Sp. z o.o. nie jest związany złożonym zamówieniem.
 6. Kupujący składa zamówienie w siedzibie GC METAL Sp. z o.o. pisemnie, za pomocą faksu na numer +48 61 666 10 59 lub poczty elektronicznej na adres biuro@gcmetal.pl, obejmujące:
 • nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON, PESEL (w przypadku zakupu dokonanego przez osoby fizyczne).
 • nazwę i oznaczenie towaru używane przez GC METAL Sp. z o.o.
 • ilość Towaru
 • proponowany termin dostawy
 • miejsce (dokładny adres) dostawy
 1. GC METAL Sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego niezależnie od trybu zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności poprawek omyłek dotyczących określenia rodzaju, typu Towaru. GC METAL Sp. z o.o. powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez GC METAL Sp. z o.o..
 2. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, GC METAL Sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę̨ zamawianego rodzaju na rodzaj wskazany przez GC METAL Sp. z o.o.. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, GC METAL Sp. z o.o. odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszym OWU, Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
 4. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty GC METAL Sp. z o.o. lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, bądź jeżeli GC METAL Sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na zmianę zamówienia.
 5. Kupujący ponosi wobec GC METAL Sp. z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia zobowiązania pieniężnego jak również rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży.
 6. W przypadku naruszenia zobowiązania pieniężnego przez kupującego lub rezygnacji z całości lub części zamówienia Kupujący poza odpowiedzialnością odszkodowawczą wyrażoną w pkt 10, zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej kwoty w wysokości 30 % wartości brutto zamówienia.
 7. W przypadku o którym mowa w pkt. 12 Kupujący akceptuje wierzytelność GC METAL Sp. z o.o., upoważnia GC METAL Sp. z o.o. do potrącenia kwoty, o której mowa w pkt. 12 z wpłaconych na poczet wykonania usługi zaliczek. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty potrąconej z wpłaconej zaliczki, pod rygorem nieprzystąpienia przez GC METAL Sp. z o.o. do wykonania zobowiązania.
 8. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał żadnych wpłat możliwych do potrącenia z wierzytelnością o której mowa w pkt. 12, GC METAL Sp. z o.o. przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem żądania zapłaty kwot o których mowa w pkt. 12.

 

 §4 Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach GC METAL Sp. z o.o. są wiążące w okresie podanym w ofercie.
 2. GC METAL Sp. z o.o. w ofertach przedstawia cenę Netto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania rabatów, upustów na sprzedawane Towar i Usługi.
 4. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.
 5. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar i wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.
 6. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy GC METAL Sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale GC METAL Sp. z o.o..
 7. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego GC METAL Sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.
 8. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny zamawianego Towaru w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru.
 9. W przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie 2 dni, GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków oferty w zakresie terminu produkcji i dostawy.
 10. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała cześć ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.
 11. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz GC METAL Sp. z o.o. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie GC METAL Sp. z o.o. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
 12. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania Towaru w razie nie dokonania wymaganej przedpłaty.
 13. GC METAL Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.
 14. W przypadku opóźnień w płatnościach GC METAL Sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez GC METAL Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym od dnia skierowania żądania.
 15. W przypadku niezwrócenia niezapłaconego Towaru GC METAL Sp. z o.o. Kupujący zobowiązuje się pozostawić towary do dyspozycji GC METAL Sp. z o.o. umożliwiając GC METAL Sp. z o.o. ich odebranie. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.
 16. Kupujący upoważnia GC METAL Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu GC METAL Sp. z o.o. i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

 

§5 Termin realizacji

 1. Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach GC METAL Sp. z o.o., wówczas orientacyjny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 2. W przypadku zamówień dotyczących Towaru wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU.
 3. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak wypadku GC METAL Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od GC METAL Sp. z o.o. oraz GC METAL Sp. z o.o. nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.
 4. Za niezależne od GC METAL Sp. z o.o. przyczyny uznać należy  w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców GC METAL Sp. z o.o..
 5. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, GC METAL Sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 0,1% wartości nieodebranego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem przez Kupującego faktury VAT wystawionej na koszty przechowania.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru natychmiast po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym. Badanie towaru przez Kupującego przeprowadzi osoba upoważniona do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymująca się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania towaru. Badanie pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez GC METAL Sp. z o.o. Towaru.

 

§6 Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z terminem uzgodnionym w umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej odbiór zamówionego Towaru następuje z siedziby GC METAL Sp. z o.o. położonej przy ul. Wichrowej 4 w Poznaniu.
 2. Zgodnie z indywidualnym ustaleniami z Kupującym i na jego koszt Towar może zostać dostarczony przez GC METAL Sp. z o.o. na wskazany adres przez Kupującego. W takim przypadku jeżeli Kupujący nie wskazał konkretnego przewoźnika, wyboru firmy dokona GC METAL Sp. z o.o..
 3. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi lub firmie przewozowej, przy czym nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.

 

§7 Zastrzeżenie własności

 1. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie własność do Towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Ma zastosowanie przedłużone zastrzeżenie własności. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.
 2. Zastrzeżenie własności przez GC METAL Sp. z o.o. nie wygasa przez to, że Kupujący zamontuje na należącej do osoby trzeciej lub swojej nieruchomości i/lub budynku Towary.
 3. Kupujący z chwilą zawarcia umowy przelewa na GC METAL Sp. z o.o. wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.
 4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własność na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń GC METAL Sp. z o.o.. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

 

§8 Gwarancja

 1. GC METAL Sp. z o.o. udziela 1 roku gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem:
 • dokonania pełnej zapłaty za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty;
 • podpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;
 • magazynowania towaru w sposób zgodny z zaleceniami GC METAL Sp. z o.o. w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci i soli i innych warunków atmosferycznych;
 • montażu produktów zgodnego z załączoną przy sprzedaży instrukcją montażu;
 • instalacji produktu w środowisku o maksymalnym parametrze C2. W przypadku środowiska o wyższych parametrach Strony ustalą indywidualne warunki gwarancji. Koszt badania parametrów środowiska ponosi Kupujący.;
 • dokonywania corocznych przeglądów technicznych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu technicznego;
 • poinformowania GC METAL Sp. z o.o. o istnieniu wady produktu w terminie 14 dni od jej wykrycia;
 • wysłania na adres mailowy GC METAL Sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych produktów w terminie 14 dni od wykrycia wady;
 • umożliwienia GC METAL Sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt;

 

 1. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 • niepoinformowania GC METAL Sp. z o.o. o wykryciu wady produktu w terminie 14 dni od jej wykrycia;
 • nie dokonania corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu gwarancyjnego;
 • magazynowania towaru w sposób sprzeczny z zaleceniami GC METAL Sp. z o.o. w szczególności, bez zadaszenia, z narażeniem na działanie soli lub w zawilgoconym środowisku lub innych warunków atmosferycznych;
 • instalacji produktów niezgodnej z instrukcją montażu;
 • instalacji produktów w środowisku o parametrach wyższych niż C2;
 • niepoinformowania o wykryciu wady w terminie 14 dni i nie przesłania na na adres mailowy GC METAL Sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych produktów;
 • uniemożliwienia GC METAL Sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt;
 1. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się̨ na towar, uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem określonym w załączniku do niniejszej umowy, GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie wiążą̨ się̨ z naprawą lub wymianą wadliwych rzeczy.
 2. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia wad produktu.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji GC METAL Sp. z o.o zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. W przypadku gdy GC METAL Sp. z o.o. w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nowe Towary, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych.
 6. Gwarancja udzielona przez GC METAL Sp. z o.o. nie obejmuje wad Towarów, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, za które Kupujący lub osoby trzecie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 7. W szczególności GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru i jej zgodność z instrukcją obsługi oraz za nieprawidłowe dobranie Towaru do miejsca przeznaczenia i wytycznych ujętych w przepisach prawa.
 8. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za towary nie znakowane logiem GC METAL Sp. z o.o..
 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza GC METAL Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto GC METAL Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 10. W przypadku wystawienia przez GC METAL Sp. z o.o. karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów od 8 – 12 niniejszego paragrafu, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

 

 

§9 Własność Intelektualna

 1. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez GC METAL Sp. z o.o. przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej umowy i nie mogą być, zarówno w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GC METAL Sp. z o.o. i dodatkowego wynagrodzenia.

 

§10 Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk itp.
 3. GC METAL Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców GC METAL Sp. z o.o..

 

§11 Odstąpienie od Umowy

 1. GC METAL Sp. z o.o. jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny lub w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postepowania upadłościowego lub naprawczego.

 

§12 Klauzula Salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 11 maja 2016 r.
 2. Wszelkie zmiany OWU pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody GC METAL Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia GC METAL Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez GC METAL Sp. z o.o..
 5. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizacje zamówienia.
 6. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę GC METAL Sp. z o.o..